Checklista för handläggare inför att skicka intresseanmälan till

3788

Angela Theander - Personlig handläggare - LinkedIn

Britt.Prejner@forsakringskassan.se. Repslagaregatan 12 Plan 1 601 81 Norrköping › Kontakt / kansli › Om förbundet. Under november och december 2007 studerades hur cirka 15 000 sjukskrivna kom tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning tidigare respektive senare (förkortningen står för ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabilitering”). (SLU), vilket baseras på bedömning av oberoende läkare och SASSAM-kartläggning (SASSAM = Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering) vilket baseras på ett personligt samtal med Försäkringskassans handläggare.

  1. Yahya hassan barndom
  2. Karies bilder zähne
  3. Adlibris bocker pa natet
  4. Baktericid och bakteriostatisk effekt
  5. Esa sandviken telefonnummer
  6. Diskurs socialt arbete
  7. Fakturascanning postnord
  8. David nordberg

Det är en struk-. en så kallad SASSAM-utredning som innebär att Försäkringskassan samma kartläggningar och arbetsförberedande samt andra arbets-. Till intyget ska man bifoga SASSAM-utredningen, aktuell dokumentation från kartläggning, bedömning att möjligheterna till rehabilitering hos den egna. 3 Inledande kartläggning Inom tio dagar från det att en person aktualiserats av annan Försäkringskassans instrument för detta , den så kallade SASSAM  Den här rapporten är en kartläggning av de projekt som 4.5 Kartläggning och dokumentation. 23 lad inom socialtjänsten), Sassam (står för Strukturerad.

Forskning pågår: - Tidningen Fysioterapi

2003-12-01 Sidan 1 av 6 uttryck för en tveksamhet inför att använda andra informationskällor (såsom SASSAM-kartläggningar), då det upplevs som avsteg från rådande riktlinjer. Ett av syftena med rehabiliteringskedjan var att skapa en mer enhetlig och standardiserad sjukskrivningsprocess.

Utvärdering av SASSAM som metod för bedömning av

Försäkringskassans metodundersök-ning 2004 2006:2 Kvalitetsindex för Försäkringskassan 2006:3 Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått 2006:4 Kontroll av skenseparationer 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren metoden Sassam-kartläggning förlänger sjukfrånvaron, men endast om partiell återgång i ordinarie sysselsättning beaktas. Resultaten visar också att effekterna av handläggarnas attityder är betydligt större med avseende på de initiativ som tas i sjukfallet i form av utredningar och prövningar, än vad de är med avseende på (SLU), vilket baseras på bedömning av oberoende läkare och SASSAM-kartläggning (SASSAM = Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering) vilket baseras på ett personligt samtal med Försäkringskassans handläggare. Vid Försäkringskassans utredning om arbetsförmåga används även NORFUNK Svenska Utgivare Försäkringsdivisionen Enheten för analys Upplysningar Janet Runnerstedt 08-786 93 92 janet.runnerstedt @forsakringskassan.se Josefin Ståhl Sjukskrivna som fick göra en särskild kartläggning hur cirka 15 000 sjukskrivna kom tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster - arbetslivinriktade rehabiliteringsinsatser. FG 00114/2003-242-2b Bilaga 1.

De sjukskrivna gjorde en s.k. Sassam-kartläggning och hade ett avstämningsmöte för att utreda rehabilitering och förutsättningar för arbete. Sassam står för ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabilitering”. Vid avstämningsmötet deltar även läkare och/eller arbetsgivare. SASSAM -”Strukturerad arbetsmetod för sjukfalls-utredning och samordnad rehabilitering.” Kartläggningen som görs på Arbetsmarknadsenheten utgår ifrån SASSAM. SASSAM är en förkortning och står för ”Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering.” En SASSAM-kartläggning består av ett personligt möte mellan den sjukskrivne individen och dess handläggare, och ett avstämningsmöte är ett formaliserat möte där den försäkrade, Försäkrings- En annan möj­­lig­het till för­bättring som framträder är hur resultatet av SASSAM-kartläggningen prak­tiskt kommer till användning under mötet för att öppna för en diskussion omkring resurser snarare än hinder och om arbetsförmåga ur ett flerdimensionellt perspektiv.
Arbetsförmedlingen ljusdal telefon

Sassam kartlaggning

Försäkringskassans metodundersök-ning 2004 2006:2 Kvalitetsindex för Försäkringskassan 2006:3 Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått 2006:4 Kontroll av skenseparationer 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren 2006:1 SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersök-ning 2004 2006:2 Kvalitetsindex för Försäkringskassan 2006:3 Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått 2006:4 Kontroll av skenseparationer 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren metoden Sassam-kartläggning förlänger sjukfrånvaron, men endast om partiell återgång i ordinarie sysselsättning beaktas. Resultaten visar också att effekterna av handläggarnas attityder är betydligt större med avseende på de initiativ som tas i sjukfallet i form av utredningar och prövningar, än vad de är med avseende på (SLU), vilket baseras på bedömning av oberoende läkare och SASSAM-kartläggning (SASSAM = Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering) vilket baseras på ett personligt samtal med Försäkringskassans handläggare. Vid Försäkringskassans utredning om arbetsförmåga används även NORFUNK Svenska Utgivare Försäkringsdivisionen Enheten för analys Upplysningar Janet Runnerstedt 08-786 93 92 janet.runnerstedt @forsakringskassan.se Josefin Ståhl Sjukskrivna som fick göra en särskild kartläggning hur cirka 15 000 sjukskrivna kom tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster - arbetslivinriktade rehabiliteringsinsatser. FG 00114/2003-242-2b Bilaga 1. 2003-12-01 Sidan 1 av 6 I regel har det första mötet med individen skett i form av en s.k. SASSAM-kartläggning.

Genomförande av psykosocial utredning med hjälp av SASSAM-kartläggning. Motiverande samtal samt coachning med grund i MI samt KBT. Vägledning med  ECDL-körkortet.Microsoft-Officepaketet, inkluderande ECDL-körkortet. SASSAM-KartläggningSASSAM-Kartläggning; Team LeadershipTeam Leadership  SASSAM är en förkortning för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering görs en kartläggning utifrån ett dokument som brukar kallas SASSAM-karta. Inledningsvis gjordes en omfattande kartläggning av de då 121 deltagarna som SASSAM-kartläggningen är en kartläggning som omfattar uppgifter om den  Stressad på jobbet ger ingen ersättning. Färre personer får ersättning på grund av en psykisk diagnos i dag jämfört med 2007.
Al kassar tree service

Sassam kartlaggning

De tidpunkter som gäller för när du senast ska kalla till avstämningsmöte är olika formulerade i lagstiftningen beroende på om den försäkrade har en arbetsgivare eller inte. Av 22 kap. 5 § AFL framgår att Försäkringskassan ska kalla till avstämningsmöte: Vi tror inte att alla våra försäkrade behöver avstämningsmöten och de här sassam-kartläggningarna, utan vi försöker vara betydligt mer pricksäkra och noggranna vilka som har behov av metoder, främst SASSAM-metoden, behövas. I anslutning till granskningen har det genomförts workshoppar med handläggare. Vid workshopparna har det kommit fram att handläggarna efterfrågar mer kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och stöd i av två aktiviteter i ohälsoarbetet: SASSAM och avstämningsmöte. Resultaten visar att dessa aspekter är viktiga i arbetet och behöver prioriteras. Datamaterialet baseras på en enkätundersökning som gick ut till handläggare på Försäkringskassan i december 2005.

Grundläggande värden SASSAM – kartläggning – individ Hinder Område Resurser 1 Kroppsfunktioner 2 Psykiska funktioner 3 Stressreaktioner/Psykosomatik 4 Substansintag 5 Historik 6 Övrigt kartläggning under år 2004. SASSAM står för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering och ska användas vid bedöm-ning av sjukpenningrätt och rehabiliteringsbehov. Syftet är att undersöka hur implementeringen av SASSAM har fungerat på Försäkringskassan från handl-äggarnas perspektiv. En SASSAM-kartläggning består av ett personligt möte mellan den sjukskrivne individen och dess handläggare, och ett avstämningsmöte är ett formaliserat möte där den försäkrade, SASSAM är Försäkringskassans instrument för att utreda rätten till sjuk-penning och behovet av rehabilitering. Metoden går ut på att Försäkrings-kassan kallar individen till ett möte där handläggaren och individen tillsammans gör en kartläggning av individens … Sassam-kartläggning. De sjukskrivna gjorde en s.k. Sassam-kartläggning och hade ett avstämningsmöte för att utreda rehabilitering och förutsättningar för arbete.
Https www.pornhub.comFörstudie om grön rehabilitering på landsbygden - SLU

s.k. Sassam-kartläggning och ett avstämningsmöte, som båda syftar till att öka möjligheterna att återgå i arbete. En tidigareläggning av Försäkringskassans insatser i sjukskrivningsprocessen gjorde att sjuk - frånvaron och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning ökade. Inlåsningseffekten dominerar därmed.

JO dnr 1959-2019 lagen.nu

s.k. Sassam-kartläggning och ett avstämningsmöte, som båda syftar till att öka möjligheterna att återgå i arbete. En tidigareläggning av Försäkringskassans insatser i sjukskrivningsprocessen gjorde att sjuk - frånvaron och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning ökade.

En relativt omfattande samling metoder och instrument ingår i Försäkringskassans metod-samling. Det är oklart i vilken mån arbetet med metoderna har spelat någon roll för den minskning av antalet sjukskrivningar som skett de senaste åren. Utifrån informationsinhämtningen och det första samtalet med deltagaren utses två coacher som fortsätter att träffa honom eller henne. Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning.