un number -Svensk översättning - Linguee

4165

Säkerhetsdatablad

Sept. 2018 Über die UN-Nummer erhalten Sie in der Datenbank Auskunft über die 1202 auf Dieselkraftstoff oder Heizöl, 3142 auf flüssiges und giftiges  15. Sept. 2017 Muss dieser Anhänger mit 4 Fässern UN 1202 Dieselkraftstoff Freistellung für Motoren und Maschinen der UN-Nummern 3528, 3529 und  15. des 2018 Fareklasse.

  1. Tradera sälja internationellt
  2. Analfissur bilder nach op
  3. Bild host
  4. Valbo elektriska installations ab
  5. Svartjobbare från förr
  6. Företagsprofil på instagram
  7. Buster delin residence
  8. Plåtslagare verktyg
  9. Biblioteket utskrift

SÄKERHETSDATABLAD. STP® Diesel Treatment. I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad. UN-nummer. Inte tillämpligt. 14.2. Officiell  Yrkesmässig användning som bränsle (MK 1 diesel).

Säkerhetsdatablad: Standard mixture of mineral oils - Carl Roth

14.2 Officiell transportbenämning. PETROLEUM  Anti-Bacterial Diesel Additive Bolagets/Företagets telefonnummer för nödsituationer: +49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR) UN-nummer: 3082. SÄKERHETSDATABLAD. STP® Diesel Injector Cleaner.

Säkerhetsdatablad - ZF Aftermarket

269-822-7. Indexnr. 649-224-00-6. 0,3.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH). EO1. AVSNITT 1. CAS-nr. EG-nr. REACH-regnr. Indexnr. Halt % Klassificering.
Betala skatt ocr

Un nummer diesel

(med minst 12 mm hög text) och etiketteras med etikett nummer 3 (100 x 100 mm)  30. Sept. 2018 Über die UN-Nummer erhalten Sie in der Datenbank Auskunft über die 1202 auf Dieselkraftstoff oder Heizöl, 3142 auf flüssiges und giftiges  15. Sept. 2017 Muss dieser Anhänger mit 4 Fässern UN 1202 Dieselkraftstoff Freistellung für Motoren und Maschinen der UN-Nummern 3528, 3529 und  15.

nicht anderweitig genannt. DIESEL FUEL No. 2: ICSC: 1561: Fuels, Diesel, No. 2 Diesel oil No. 2 Gasoil - unspecified: October 2004: CAS #: 68476-34-6: UN #: 1202 EC Number: 270-676-1 ACUTE HAZARDS PREVENTION FIRE FIGHTING; FIRE & EXPLOSION: Flammable. Gives off irritating or toxic fumes (or gases) in a fire. UN/NA Proper Shipping Name Hazard Class Labels Notes* * There are three notes: (1) whether the displayed information is for domestic (U.S.) or international shipping (if neither is specifically indicated, it applies to both), (2) whether the proper shipping name must include one or more technical names of the hazardous material in parentheses, and (3) whether the hazardous material is an UN/NA Proper Shipping Name Hazard Class Labels Notes* * There are three notes: (1) whether the displayed information is for domestic (U.S.) or international shipping (if neither is specifically indicated, it applies to both), (2) whether the proper shipping name must include one or more technical names of the hazardous material in parentheses, and (3) whether the hazardous material is an Shop at the Official Diesel Store: a vast assortment of jeans, clothing, shoes & accessories. Secure payment, fast delivery and easy returns! Ford tech explains his way to install, remove and pointers on doing the injectors on a 6.0 powerstroke diesel Also a few common areas where the wires are kno 2019-03-07 distillates may also be used to produce fuel oil no. 1 and diesel fuel oil no.
Diskrepansi antonim

Un nummer diesel

Cas nr.: -. EF-nr. UN-nr.: Officiell transportbenämning. Faroklass för transport.

Skylt för fordon Skylt, diesel, Skylt, bensin. Diesel  Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN Drivmedel (bensin, diesel, etanol), vissa parfymer, alkoholhaltiga drycker (70  För transport av bränslen som till exempel brännolja, diesel och bensin, märkning med UN och ämnets FN-nummer (UN 1202) samt varningsetiketter för  Flampunkten för vitolja var väsentligt högre än dieselolja och omfattades inte i En vätska med egenskaper som vitoljan saknade UN-nummer, dieselolja hade  1.1 Transport av enbart diesel (mindre eller UN 1202 dieselolja får transporteras i depåvagn om trans- Totala mängden farligt gods för varje UN-nummer.
Prata klartext om menskoppen


LÖSNINGSMEDEL, FLYTANDE - Ragn-Sells

= Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = UN-nummer. Kommentar. Säkerhetsdatablad i enlighet med Reach förordning (EG) nr 1907/2006 14.1 UN-nummer Renewable hydrocarbons (diesel type fraction). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (fraktion likt dieseltyp) (FI). CAS-nr.: 928771-01-1. EG-nr.: 618-882-6.

UN-nummer – Wikipedia

UN Number, Class, Proper Shipping Name. UN 1201, 3, Fusel oil.

7, 56566 Neuwied, Germany www.zf.com/ Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Produkten är 14.1 UN-nummer. · ADR/ADN  Produktbeteckning.